Списание незавершенного строительства

Ситуація. На балансі сільгосппідприємства числиться недобудована будівля, відновлення якої є економічно недоцільним. Керівництво вирішило знести будівлю і на її місці побудувати зерносховище. Про те, як документально оформити ліквідацію будівлі, які будуть податкові наслідки та як відобразити цю операцію в бухгалтерському обліку, розкажемо в цій статті.

Документальне оформлення

Насамперед керівник підприємства для встановлення факту недоцільності завершення будівництва та прийняття рішення про ліквідацію недобудованої будівлі повинен створити на підприємстві тимчасову комісію, видавши відповідний наказ. До складу комісії бажано включити спеціаліста, здатного зробити фаховий висновок про недоцільність добудови об’єкта та його подальшої експлуатації (наприклад, фахівця з оцінки будівництва та експлуатації об’єктів будівництва).

Комісія, зокрема, зобов’язана:

  • здійснити безпосередній огляд об’єкта, що підлягає ліквідації;
  • установити причини та підстави для його ліквідації (указати, чому його не можна визнати активом);
  • оформити відповідний акт списання об’єкта незавершеного будівництва.

Взагалі чинним законодавством не передбачено порядок документування операцій з ліквідації об’єктів незавершеного будівництва. Але вважаємо, що для таких цілей можна скористатися нормами Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561), які регулюють питання обліку основних засобів (далі – ОЗ), і діяти за подібною схемою.

Так, для документального оформлення операції із ліквідації за основу можна взяти Акт списання основних засобів за типовою формою № ОЗ-3, затвердженою наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Акт має містити деталізовану інформацію, що характеризує об’єкт: рік будівництва, вартість, причини ліквідації тощо. Також в акті наводиться перелік та вартість матеріалів, отриманих від демонтажу будівлі (будматеріали, металобрухт), які можна реалізувати або використати в господарській діяльності підприємства. Матеріали, що підлягають утилізації, тобто не будуть реалізовані або використані в господарській діяльності, в акті не відображають.

Акт складається у двох примірниках і затверджується керівником підприємства. Один примірник акта передається до бухгалтерії, другий залишається в особи, відповідальної за об’єкт, і є підставою для здавання на склад матеріальних цінностей, що залишилися після списання об’єкта (будматеріалів, металобрухту тощо).

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/2179-0

Для довідки. Підприємство може також складати акти про ліквідацію в довільній формі, узявши за основу типову форму № ОЗ-3. При цьому слід пам’ятати, що такий акт повинен містити всі обов’язкові для первинного документа реквізити, передбачені ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Після підписання акта керівником підприємства об’єкт підлягає демонтажу та списанню з балансу.

Оподаткування

ПДВ

Нормою п. 189.9 Податкового кодексу (далі – ПК) передбачено особливі правила обкладення ПДВ операцій із ліквідації ОЗ. Але в даному випадку цими правилами не можна скористатися, адже об’єкт незавершеного будівництва не належить до ОЗ. Тому слід керуватися загальними нормами ПК про обкладення ПДВ.

Так, ліквідація об’єкта незавершеного будівництва не є операцією з постачання товарів (пп. 14.1.191, п. 185.1 ПК), тому нараховувати ПДВ не потрібно.

Але, оскільки такий об’єкт вже ніколи не буде використовуватися в господарській діяльності підприємства, може виникнути необхідність нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на підставі п. 198.5 ПК. Пояснимо, чому і в яких випадках.

Згідно з п. 198.5 ПК якщо товари/послуги були придбані з ПДВ, але згодом починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або в негосподарській діяльності платника ПДВ, то слід визнати умовний продаж таких товарів/послуг, нарахувавши на їх вартість ПДВ.

Тобто, якщо будівля, що підлягає списанню, зводилася силами підприємства і для її будівництва придбавалися товари/отримувалися послуги у платників ПДВ, очевидно, що підприємство включало суми ПДВ, сплачені (нараховані) при придбанні таких товарів/послуг, до податкового кредиту. Оскільки тепер об’єкт вирішено ліквідувати, зрозуміло, що він не буде використаний в господарській діяльності. Тому на вартість таких товарів/послуг треба нарахувати ПДВ.

Отже, ПДВ слід нарахувати не на всю вартість об’єкта, за якою він обліковується на балансі, а тільки на вартість товарів/послуг, що були придбані з ПДВ і включені до вартості такого об’єкта.

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/2179-1

Зверніть увагу! Якщо об’єкт будувався давно і документів на придбання товарів/послуг, вартість яких була включена до його вартості, не залишилося, рекомендуємо для уникнення претензій з боку податківців нарахувати податкові зобов’язання на всю матеріальну складову собівартості об’єкта (тобто товари/послуги, які ввійшли до його собівартості). На «нематеріальну» частину вартості об’єкта, таку як зарплата, нарахування на неї, амортизація тощо, ПДВ не нараховується.

Якщо ж підприємство придбало об’єкт незавершеного будівництва, то порядок обкладення ПДВ залежить від того, як саме його було придбано – з ПДВ чи без ПДВ:

  • якщо з ПДВ, то при списанні такого об’єкта слід нарахувати податкові зобов’язання на вартість придбання об’єкта. У разі якщо підприємство ще добудовувало його, тобто придбавало якісь товари/послуги у платників ПДВ і відносило їх вартість до вартості об’єкта, до бази оподаткування ще треба включити і вартість таких товарів/послуг;
  • якщо без ПДВ (придбало у неплатника ПДВ), при списанні об’єкта ПДВ не нараховується. Тоді ПДВ слід нарахувати тільки на вартість товарів/послуг, які придбавалися у платників ПДВ і включалися до вартості об’єкта (звісно, якщо після придбання об’єкт добудовувався).

Податкові зобов’язання нараховуються у звітному періоді (не пізніше останнього дня такого періоду), в якому об’єкт незавершеного будівництва списано з балансу. При цьому базою оподаткування є ціна придбання таких товарів/послуг (п. 189.1 ПК). Як виписати податкову накладну в такій ситуації, ми писали в «Нестача та убуток зерна: порядок оподаткування».

Якщо ж об’єкт, що підлягає списанню, підприємство не будувало і не придбавало (наприклад, він перейшов безплатно за розподільчим балансом при реформуванні КСП) або під час будівництва (або придбання) об’єкта підприємство не було платником ПДВ (тобто не включало суми ПДВ до податкового кредиту), то нараховувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПК підстав немає.

Податок на прибуток

Коригування фінрезультату в разі ліквідації об’єкта незавершеного будівництва нормами ПК не передбачено, адже такий об’єкт не є ОЗ. Тому об’єктом оподаткування цієї операції буде фінрезультат, визначений за правилами бухобліку.

Бухгалтерський облік

Для цілей бухобліку витрати на будівництво (виготовлення), придбання та поліпшення об’єктів ОЗ із початку і до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом) (п. 48 Методрекомендацій № 561). Аналогічне визначення капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи міститься в п. 4 П(С)БО 7.

Таким чином, у бухобліку поняття «незавершене будівництво» є складовою поняття «незавершені капітальні інвестиції». Вартість незавершеного будівництва відображається в обліку на субрахунку 151 «Капітальне будівництво» (Інструкція, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291).

У разі списання незавершеного будівництва витрати, акумульовані на субрахунку 151, списуються в дебет субрахунка 976 «Списання необоротних активів». На цей самий субрахунок списуються й витрати на демонтаж такого об’єкта.

Унаслідок ліквідації об’єкта незавершеного будівництва можуть бути отримані товарно-матеріальні цінності (далі – ТМЦ), наприклад, будматеріали, металобрухт, які можна використати в господарській діяльності сільгосппідприємства або реалізувати. ТМЦ зараховуються на рахунки обліку матеріальних запасів за чистою вартістю реалізації з одночасним визнанням іншого доходу за кредитом субрахунка 746 «Інші доходи».

Підставою для зарахування таких ТМЦ на баланс є акт типової форми № ОЗ-3 та прибутковий ордер або накладна-вимога (відповідно типові форми № М-4 або № М-11, затверджені наказом Мінфіну від 21.06.96 р. № 193). Ці документи оформлює тимчасова комісія.

Приклад

На балансі сільгосппідприємства числиться об’єкт незавершеного будівництва вартістю 150 000 грн. У зв’язку з економічною недоцільністю його подальшого використання комісія, створена на підприємстві, прийняла рішення його ліквідувати. Для будівництва об’єкта було придбано у платників ПДВ товари/послуги на суму 85 000 грн.

Витрати на ліквідацію об‘єкта в сумі вартості робіт з його демонтажу становили 15 000 грн.

У ході ліквідації об‘єкта підприємство отримало ТМЦ, які можуть бути використані в господарській діяльності (призначені для реалізації іншому підприємству). Ці запаси оприбутковано за чистою вартістю реалізації в сумі 33 000 грн та реалізовано іншому підприємству за ціною 42 000 грн (у т. ч. ПДВ – 7 000 грн).

У бухобліку ці операції відображаються так:

(грн)

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/2179-2


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано вартість об’єкта незавершеного будівництва

Акт списання типової
форми № ОЗ-3

976

151

150 000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з вартості товарів/послуг, що були придбані з ПДВ і включені до вартості об’єкта (85 000 х 20 %)

Податкова накладна

976

641

17 000

3

Відображено витрати на демонтаж об’єкта

Накладна типової
форми № М-11

976

20, 661,
651

15 000

4

Оприбутковано ТМЦ, отримані після ліквідації

Акт приймання
матеріалів (накладна)

209

746

33 000

5

Відображено дохід від реалізації таких ТМЦ

Накладна

361

712

42 000

6

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ за реалізованими ТМЦ

Податкова накладна

712

641

7 000

7

Списано собівартість реалізованих ТМЦ

Бухгалтерська
довідка

943

209

33 000

8

Отримано кошти за реалізовані ТМЦ

Виписка банку

311

361

42 000

Висновки

Списання об’єкта незавершеного будівництва оформляється актом за типовою формою № ОЗ-3.

У разі ліквідації об’єкта незавершеного будівництва податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються відповідно до п. 198.5 ПК, виходячи з вартості товарів/послуг, придбаних для такого будівництва у платників ПДВ. Якщо підприємство не будувало і не придбавало об’єкт або під час будівництва (придбання) об’єкта не було платником ПДВ (тобто не відносило суми ПДВ до складу податкового кредиту), то ПДВ-наслідків при його списанні не виникатиме.

У бухобліку витрати на демонтаж об’єкта відображають на субрахунку 976, а матеріали, отримані від демонтажу, які можна реалізувати або використати в господарській діяльності підприємства, відносять на доходи на субрахунок 746.

Предприятие ликвидирует объект незавершенного капитального строительства, зарегистрированного как объект недвижимости. Ликвидации подлежит ряд производственных и административно-хозяйственных корпусов, входящих в единый комплекс объектов недвижимого имущества, некогда приобретенных организацией, но не законченных строительством (далее — объекты НЗС) и не введенных в эксплуатацию. Указанные объекты числятся на счете 08. К ликвидации объектов НЗС будет привлечен подрядчик.
В учетной практике организации применяются формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом РФ.
Каков порядок оформления ликвидации в бухгалтерском и налоговом учете, а также снятия с учета ликвидируемого (ликвидируемых) объектов НЗС?

29 мая 2018

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
1. Учитывая масштаб комплекса ликвидируемых объектов НЗС, в зависимости от того, в чьей компетенции находится принятие таких решений (если это оговорено во внутренних положениях, уставе АО), инициировать начало процесса ликвидации объектов НЗС целесообразно отдельным приказом или иным распорядительным документом исполнительного (единоличного исполнительного) органа АО, а возможно, и решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2. Порядок документооборота в отношении конкретных операций, не регламентированных действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету, в том числе при ликвидации НЗС, должен быть разработан организацией самостоятельно. По нашему мнению, для оформления ликвидации (списания) в бухгалтерском и налоговом учете необходимо и достаточно оформления акта о ликвидации объектов НЗС с обоснованным решением, принятым компетентной комиссией (по аналогии с ликвидацией ОС).
3. По общему правилу стоимость ликвидируемых объектов НЗС учитывается единовременно: в бухгалтерском учете в составе прочих расходов, в целях налогообложения — в составе внереализационных расходов. Однако, несмотря на сложившуюся судебную практику последних лет, Минфин России последовательно выступает против единовременного списания стоимости НЗС при их ликвидации.
4. Если же на месте ликвидируемых объектов НЗС будет осуществляться строительство новых объектов, то и в бухгалтерском, и в налоговом учете стоимость объектов НЗС целесообразно учесть в первоначальной стоимость нового объекта строительства.

Обоснование вывода:
По общему правилу гибель или уничтожение имущества, равно как и утрата права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом (наряду с его отчуждением), являются основаниями прекращения прав собственности на указанное имущество (п. 1 ст. 235 ГК РФ).
В силу п. 2 ст. 8.1 ГК РФ права на имущество, подлежащие регистрации (в том числе право собственности на недвижимое имущество), возникают, изменяются, а также прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом. Кроме того, в п. 1 ст. 131 ГК РФ также установлено, что прекращение права собственности на недвижимые вещи подлежит государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Здесь же напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу новый Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон N 218-ФЗ). Ликвидируемый объект НЗС должен быть снят с кадастрового учета (п. 7 ст. 1, п. 7 ст. 40 Закона N 218-ФЗ).

Бухгалтерский учет

Напомним, что утверждение применяемых в организации форм первичных учетных документов отнесено к компетенции руководства экономического субъекта (исполнительного органа, единоличного исполнительного органа). Разрабатываются указанные формы лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее — Закон N 402-ФЗ).
Обязательного применения документов, которые содержатся в альбомах унифицированных форм, Законом N 402-ФЗ, как иными нормативно-правовыми актами в сфере бухгалтерского учета, не предусмотрено. Однако при разработке собственных первичных учетных документов за их основу (образец) могут быть приняты и унифицированные формы, утвержденные некогда Госкомстатом России (информация Минфина России от 04.12.2012 N ПЗ-10/2012 о вступлении в силу Закона N 402-ФЗ). Кроме того, следует помнить, что первичные документы принимаются к учету, если они содержат все обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ. При разработке собственных форм документов можем также рекомендовать учесть положения ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».
Согласно п. 41 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н далее — Положение N 34н) к незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами затраты как на СМР, так и на приобретение зданий, оборудования и проч.
Порядок оформления выбытия (ликвидации) объектов НЗС или незавершенных капитальных вложений в настоящее время четко не регламентирован. Между тем в рассматриваемой ситуации, учитывая, в частности, масштабы ликвидируемого объекта (объектов), полагаем целесообразным ориентироваться на установленный порядок оформления выбытия объектов основных средств.
Например, п. 77 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (утвержден приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, далее — Методические указания) предполагает создание комиссии, в состав которой входят соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за сохранность объектов основных средств. Для участия в работе комиссии могут приглашаться представители инспекций, на которые в соответствии с законодательством возложены функции регистрации и надзора на отдельные виды имущества. Здесь же приведены вопросы, входящие в компетенцию комиссии, среди которых упомянуто составление акта на списание объекта.
Как указано в п. 78 Методических указаний, принятое комиссией решение о списании объекта оформляется в акте на списание, который утверждается руководителем организации. Опять же, специально утвержденной формы акта на списание объектов НЗС действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрено, не было ее в документах Госкомстата РФ и ранее. Полагаем, что при оформлении указанного документа за образец организация может взять форму ОС-4 «Акт о списании основных средств» (утверждена постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7, далее — Постановление N 7).
Повторимся, нормативно-правовыми актами напрямую не предусмотрено создание специальной комиссии при ликвидации объектов НЗС. Вместе с тем полагаем очевидным, что обоснованное решение о ликвидации, принятое компетентной комиссией, было бы нелишним аргументом для обоснования выбытия объектов НЗС, во всяком случае для целей налогового учета (смотрите, например, постановление Седьмого ААС от 02.11.2015 N 07АП-9656/15).
Последовательно придерживаясь аналогии с операциями по выбытию основных средств, отметим, что в письме Минфина России от 27.01.2012 N 07-02-18/01 в отношении недвижимости, учтенной в составе ОС, даны следующие рекомендации аудиторам: организация, передающая объект недвижимости, права собственности на который подлежат государственной регистрации, должна списать его с бухгалтерского учета в момент фактического выбытия независимо от факта государственной регистрации прав собственности.
В соответствии с абзацем 5 п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (далее — ПБУ 10/99) расходы, связанные с выбытием и прочим списанием активов, отличных от денежных средств, учитываются в составе прочих расходов. Полагаем очевидным, что сюда же относятся: стоимость ликвидируемого объекта НЗС, расходы непосредственно на ликвидацию и прочие, связанные с ликвидацией НЗС расходы.
В п. 16 ПБУ 10/99 одним из условий для признания расходов названа уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Такая уверенность (указано здесь же) имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
Применительно к приведенным выше рекомендациям Минфина России отметим, что речь шла о необходимости отражения выбытия объекта ОС на момент когда он утрачивает соответствующие квалифицирующие признаки, названные в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Иными словами, в учете и отчетности в составе объектов ОС не должно отражаться активов, не соответствующих упомянутым признакам. В отношении же объектов незавершенного строительства таких (аналогичных) признаков их признания не существует. Таким образом, определяющим фактором для списания с учета объекта НЗС, учтенного на счете 08, является его (объекта) фактическое выбытие.
С одной стороны, об отсутствии неопределенности в предстоящей ликвидации объекта НЗС может свидетельствовать решение руководства экономического субъекта о ликвидации объекта, оформленное приказом или иным распорядительным документом. Кроме того, о фактическом выбытии в нашем случае может свидетельствовать представленный подрядчиком и подписанный со стороны организации (утвержденный) акт выполненных работ по ликвидации объекта (объектов). С другой стороны, обратившись к указаниям по применению формы ОС-4, найдем, что именно они являются основанием для отражения в бухгалтерском учете выбытия объектов (смотрите также письмо Минфина России от 21.10.2008 N 03-03-06/1/592).
Таким образом, в любом случае, вне зависимости от внесения записи в ЕГРН о прекращении права собственности на объект НЗС, в момент утверждения акта о списании объект НЗС может (должен) быть списан во избежание завышения суммы активов организации, отражаемых в бухгалтерском учете.
Помимо норм ч. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, обратившись к п. 8 Положения N 34н, повторимся, что организация самостоятельно определяет для себя как применяемые формы первичных документов, так и порядок их применения и правила документооборота. Таким образом, можем лишь допустить, что инициировать начало процесса ликвидации объектов НЗС было бы целесообразно отдельным приказом или иным распорядительным документом исполнительного (единоличного исполнительного) органа АО, учитывая при этом, что вопросы о ликвидации такого масштаба объектов могут быть отнесены к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Обращаем Ваше внимание, что здесь мы рассмотрели ситуацию без учета того факта, для каких целей ликвидируются объекты НЗС: будет ли использована освободившаяся территория в дальнейшем для строительства новых производственных или жилы объектов (в частности, на продажу), будет ли освободившийся земельный участок продан или останется.
Между тем приведем разъяснения, данные в письме Минфина России от 07.03.2013 N 03-03-06/1/6914. Согласно п. 4.78 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Р, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (далее — МДС N 15/1), в сметную стоимость строительства включаются затраты на подготовку территории строительства, в том числе на освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений и проч., на перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и т.п. Поэтому, по мнению Минфина России, на основании ПБУ 6/01 и положений МДС N 15/1 затраты по сносу зданий, расположенных на приобретаемом земельном участке, формируют первоначальную стоимость вновь создаваемого объекта капитального строительства на указанном земельном участке.
Из постановления ФАС Московского округа от 20.02.2012 N Ф05-15170/11 по делу N А40-10421/2011 также следует, что расходы инвестора на приобретение недвижимости для последующего сноса и начала строительства нового объекта в силу Положения N 160 подлежат учету в составе вложений во внеоборотные активы (счет 08) до окончания строительства нового объекта (здания) с последующим включением в первоначальную стоимость нового здания.
Однако здесь же заметим, что в п. 3.1.7 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160, далее — Положение N 160) в составе затрат, предусмотренных в сводных сметных расчетах стоимости строительства, но не увеличивающих стоимость объектов ОС, упомянуты расходы, связанные с возмещением стоимости строений, сносимых при отводе земельных участков под строительство. Указанные затраты учитываются на счете 08 (согласно оформленным в установленном порядке, оплаченным или принятым к оплате документам) отдельно от затрат на строительство объектов, определяющих их стоимость (абзац 1 п. 3.1.7 Положения N 160).
По нашему мнению, вопрос о включении стоимости сносимых объектов НЗС в стоимость нового строительства неоднозначен, как и вопрос об учете в первоначальной стоимости освобождаемого земельного участка.
В заключение лишь напомним, что согласно п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» одним из требований, предъявляемых к учетной политике, является требование осмотрительности, которое означает большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов (не допуская создания скрытых резервов). Полагаем, что увеличение стоимости, например, земельного участка на стоимость ликвидируемых объектов НЗС (без веских на то оснований) приведет к завышению стоимости активов, указываемых в отчетности организации.

Налоговый учет

Рассматривая ситуацию с точки зрения главы 25 НК РФ, прежде всего следует исходить из того, что налоговый учет представляет из себя систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основе данных именно первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ (абзац 2 ст. 313 НК РФ).
Как указано в абзаце 3 ст. 313 НК РФ, в случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями настоящей главы, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.
Согласно положениям абзаца 5 ст. 313 НК РФ система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного налогового периода к другому. Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя. Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы документов налогового учета.
Обращаем внимание, что подтверждением данных налогового учета, прежде всего, являются первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), и уже потом аналитические регистры налогового учета и непосредственно сам расчет налоговой базы по налогу на прибыль (абзацы 9-12 ст. 313 НК РФ, смотрите также письмо Минфина России от 25.07.2016 N 03-03-06/1/43372).
Согласно пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы на ликвидацию, в частности, выводимых из эксплуатации ОС, включая суммы недоначисленной амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы учитываются в целях налогообложения в составе внереализационных расходов.
По мнению Минфина России, высказанному в письме от 20.01.2017 N 03-03-06/1/2486, затраты на ликвидацию объекта незавершенного строительства и иного имущества подлежат включению в состав внереализационных расходов. При этом, однако, стоимость самих ликвидируемых объектов НЗС и иного имущества не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль организаций (смотрите также письма от 07.10.2016 N 03-03-06/1/58471, от 03.12.2010 N 03-03-06/1/757).
Если исходить из понимания незавершенного строительства, как оно определено в п. 3.1.1 Положения N 160, то в рассматриваемой ситуации сносимые (ликвидируемые) объекты, строго говоря, незавершенным строительством не являются, поскольку организация не производила по ним строительных работ. Однако в приведенном пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ перечень ликвидируемых объектов, стоимость которых (стоимость демонтажа которых) учитывается в составе внереализационных расходов, представлен довольно широко: это и объекты ОС, и НЗС, и «иное имущество, монтаж которого не завершен».
Пунктом 1 ст. 272 НК РФ, где регламентирован порядок признания расходов при методе начисления, определен принцип соотносимости расходов, понесенных налогоплательщиком, с доходами, на получение которых направлены расходы.
Однако, например, в постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 17.11.2015 N Ф02-6011/15 по делу N А78-11292/2013, ссылаясь в том числе на нормы п. 1 ст. 272 НК РФ, п. 3.1.7 Положения N 160, судьи признали неправомерным включение затрат по демонтажу спортивного комплекса в первоначальную стоимость возведенной на его месте многоуровневой стоянки. По мнению суда, расходы на ликвидацию (демонтаж) объекта НЗС (спортивного комплекса) относятся к периоду, когда они были фактически понесены, т.е. должны были быть учтены в периоде ликвидации (демонтажа) объекта. Заметим, что данный спор возник ввиду отказа налогового органа в признании расходов на ликвидацию объекта в более позднем налоговом периоде.
Следуя определениям Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 N 366-О-П, N 320-О-П, направленность произведенных затрат на получение доходов (абзац 4 п. 1 ст. 252 НК РФ) рассматривается как основное (определяющее) требование для признания затрат в расходах для целей налогообложения. Здесь же КС РФ, ссылаясь, в частности, на постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», отмечает, что обоснованность расходов должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. При этом речь идет именно о намерениях и целях (направленности) этой деятельности, а не о ее результате. Руководствуясь приведенной позицией, суды оценивают цели, ради которых изначально налогоплательщик нес расходы (постановление АС Уральского округа от 18.01.2018 N Ф09-8546/17 по делу N А60-15584/2017).
Обратившись к арбитражной практике, можно встретить достаточное количество судебных решений, где признается правомерным учет приобретенных и демонтированных объектов (включая НЗС) единовременно в составе внереализационных расходов на основании пп. 8 или пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ (постановления АС Центрального округа от 20.09.2016 N Ф10-3052/2016, Уральского округа от 27.06.2016 N А76-17698/2015, Западно-Сибирского округа от 06.05.2016 N Ф04-1283/2016, от 15.03.2016 N Ф04-284/2016, от 13.05.2015 N Ф04-18378/2015, Поволжского округа от 29.06.2015 N Ф06-24788/2015).
В то же время, хотя и в более ранних решениях, некоторые суды с учетом конкретных обстоятельств по делу принимали решения в пользу налоговых органов (постановление Двадцатого ААС от 24.12.2015 N 20АП-7236/15, постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.08.2011 N Ф07-6496/11 (определением ВАС РФ от 10.01.2012 N ВАС-16900/11 в передаче дела для пересмотра в порядке надзора налогоплательщику отказано), постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.03.2008 N Ф04-883/2008).
Напомним, что согласно абзацу 2 п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма расходов на их приобретение, сооружение, доведение до состояния, в котором они пригодны для использования (и т.п.), за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, прямо предусмотренных НК РФ.
В письме от 07.08.2015 N 03-03-06/45638 Минфин России высказал мнение, что затраты на приобретение аварийных нежилых зданий и сооружений, подлежащих сносу, с целью строительства новых объектов, а также затраты на осуществление работ по сносу таких зданий и сооружений являются затратами по созданию амортизируемого имущества и формируют первоначальную стоимость новых объектов. В письмах от 23.05.2013 N 03-03-06/1/18418 и от 07.03.2013 N 03-03-06/1/6914, ссылаясь в том числе на приведенную норму п. 1 ст. 257 НК РФ, Минфин России также разъяснил, что стоимость приобретенного и подлежащего сносу здания вместе с затратами на его снос включается в стоимость вновь возводимого (подлежащего строительству) объекта.
Здесь же упомянем постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.06.2014 N Ф07-2482/14 по делу N А44-1827/2013, где указано, что первоначальная стоимость земельных участков, приобретенных с целью создания санитарно-защитных зон, должна формироваться с учетом всех затрат, в том числе, с учетом стоимости домов, расположенных на земельных участках. Указанные жилые дома изначально не могли использоваться по назначению в качестве объектов ОС (как жилые дома) и подлежали безусловному сносу для приведения земельных участков в состояние, пригодное для использования в качестве санитарно-защитных зон. Верховный суд РФ в определении от 03.09.2014 N 307-ЭС14-314 отказал налогоплательщику в пересмотре дела.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Гильмутдинов Дамир

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Королева Елена

Планируются к списанию объекты незавершенного строительства по причине: объекты не эксплуатируются и находятся в аварийном состоянии, возможность их дальнейшего восстановления и использования отсутствует, в налоговом учете стоимость от списания не учитывается для налогообложения по налогу на прибыль, возможно ли в этом случае затраты на ликвидацию объектов учесть в налоговом учете в соответствии с пп.8 п.1 ст. 265 НК РФ?

Сообщаю Вам следующее:

Согласно разъяснениям Минфина, а также принимая во внимание, что подпункт 8 пункта 1 статьи 265 Кодекса позволяет включить в состав внереализационных расходов только расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства, стоимость незавершенного строительства при его ликвидации не учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Документ 1

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДИРУЕТ ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В главе 25 НК РФ расходы, связанные с объектом незавершенного строительства, упоминаются в пп. 8 п. 1 ст. 265. В нем говорится, что в состав внереализационных расходов включаются:

— расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС, в том числе суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации;

— расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы.

Вправе ли организация учесть в составе внереализационных расходов стоимость самого ликвидируемого объекта незавершенного строительства? Контролирующие органы считают, что в расходах учитываются только затраты на ликвидацию. В арбитражной практике можно найти примеры, где дается как положительный, так и отрицательный ответ на этот вопрос.

Мнение 1: стоимость ликвидируемой «незавершенки»

в налоговых расходах не учитывается

Минфин неоднократно высказывал мнение о том, что затраты на ликвидацию объекта незавершенного строительства подлежат включению в состав внереализационных расходов (в том налоговом периоде, в котором фактически была проведена ликвидация), а вот сама стоимость «незавершенки» не уменьшает базу по налогу на прибыль (см. Письма от 20.01.2017 N 03-03-06/1/2486, от 07.10.2016 N 03-03-06/1/58471, от 23.11.2011 N 03-03-06/1/772, от 03.12.2010 N 03-03-06/1/757, от 07.05.2007 N 03-03-06/1/261).

Понесенные на первоначальном этапе строительства расходы — инженерные изыскания, экспертное заключение, измерение фона, рабочая документация — также не уменьшают налогооблагаемую прибыль при ликвидации «незавершенки» (в том числе при условии, если строительство не начато вообще). Дело в том, что указанные затраты участвуют в формировании первоначальной стоимости объекта и не учитываются при определении базы по налогу на прибыль в отчетном (налоговом) периоде их осуществления (п. 5 ст. 270, п. 1 ст. 256, абз. 1, 2 п. 1 ст. 257 НК РФ). Аналогичное мнение высказано столичными налоговиками в Письме от 16.02.2007 N 20-12/014641.

Обратите внимание! В случае если ликвидация (частичная ликвидация) объекта незавершенного строительства осуществляется в процессе создания нового объекта амортизируемого имущества, в целях налогообложения прибыли сумма затрат, формирующих стоимость ликвидируемого объекта незавершенного строительства, подлежит включению в первоначальную стоимость создаваемого объекта в той части, в какой этот объект незавершенного строительства будет использован при создании нового объекта. Такие разъяснения даны в Письме ФНС России от 27.08.2018 N СД-4-3/16501@.

Иными словами, если, к примеру, на создание объекта было потрачено миллион рублей, объект не был введен в эксплуатацию, половина объекта ликвидируется, а вторая половина участвует в создании нового объекта, то первые полмиллиона признать в расходах нельзя, а остальные полмиллиона можно учесть в первоначальной стоимости нового объекта.

В Письме также говорится, что данная позиция подтверждается Постановлением АС ВСО от 29.09.2017 N Ф02-5060/2017 по делу N А19-22028/2016. Суть дела, которое в нем рассматривалось, заключалась в следующем. Налогоплательщик при ликвидации нескольких единиц оборудования, которые числились у него как основные средства, единовременно списал их остаточную стоимость в состав внереализационных расходов. Однако инспекторы выяснили, что оборудование не было доведено до состояния готовности к эксплуатации и, соответственно, в производственной деятельности не участвовало. После перепрофилирования деятельности общества спорные объекты на следующий день после ввода в эксплуатацию были переведены на консервацию. Спорные объекты в эксплуатацию не были введены и фактически с момента их принятия к учету по назначению не использовались и использованы быть не могли (то есть не отвечали признакам ОС). В связи с тем что расходы, состоящие из стоимости выводимых из эксплуатации объектов, в ст. 265 НК РФ не указаны, заявленные обществом расходы не соответствуют требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ, значит, не могут быть учтены для целей налогообложения.

Аналогичный вывод сделан в Постановлении ФАС СЗО от 17.08.2011 по делу N А56-60650/2010: поскольку спорный объект на момент принятия решения о его ликвидации строительством не завершен, в эксплуатацию не введен и к учету в качестве объекта основных средств налогоплательщиком не был принят, нет оснований полагать, что понесенные затраты на создание этого объекта были произведены для осуществления какой-либо деятельности, направленной на получение дохода. Судьи отметили, что в составе расходов могла быть учтена не стоимость такого объекта, а расходы на его ликвидацию.

Мнение 2: стоимость ликвидируемой «незавершенки»

можно учесть в налоговых расходах

В арбитражной практике есть примеры, когда судьи, с учетом конкретной ситуации, излагают иную точку зрения, согласно которой стоимость ликвидируемой «незавершенки» можно учесть в налоговых расходах.

Так, в Постановлении АС ЗСО от 15.03.2016 N Ф04-284/2016 по делу N А67-8553/2014 говорится следующее. Исходя из анализа положений пп. 20 п. 1 и п. 2 ст. 265 НК РФ перечень внереализационных расходов, а также включаемых в состав данных расходов убытков (по основаниям их возникновения) носит открытый характер.

В связи с чем судьи сделали обоснованный вывод о том, что правомерным является не только списание расходов на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС, но и учет стоимости объекта незавершенного строительства при его ликвидации в составе внереализационных расходов.

Примечание. Арбитры пришли к выводу, что запрет на отнесение налогоплательщиком стоимости объектов незавершенного строительства к расходам ставит его в неравное положение с лицом, которое ликвидирует ОС и имеет право на включение в расходы их остаточной стоимости в виде суммы недоначисленной амортизации.

Принимая решение, арбитры исходили из следующих соображений:

— организация, приобретая данные объекты, предполагала использовать их в производственной деятельности в соответствии с целевым назначением;

— ИФНС не представила доказательств того, что налогоплательщик не планировал использовать в производственной деятельности указанные объекты;

— отказ организации от реализации части проектов связан с экономическими факторами, необходимостью ликвидации объектов «незавершенки» в целях охраны труда, обеспечения жизни и здоровья сотрудников;

— ликвидация объектов позволила освободить земельные участки для строительства новых объектов и сдачи земельных участков в аренду, то есть использовать эти участки для деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Еще один пример — Постановление АС УО от 18.01.2018 N Ф09-8546/17 по делу N А60-15584/2017. Как следует из материалов дела, обществу в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству ТРЦ в соответствии с постановлением главы города был предоставлен земельный участок из категории земель населенных пунктов.

В рамках договора инвестирования для строительства ТРЦ за период с 2006 года по 2014 год общество осуществило финансирование затрат на общую сумму порядка 202 млн руб., в том числе арендная плата за участок, консультационные услуги, топографическая съемка, подготовка схемы расположения земельного участка, предоставление справок из БТИ о сносе помещений. Основные расходы — это выкуп жилых помещений, расположенных на участке, и их снос.

Произведенные расходы документально подтверждены. Каких-либо замечаний по представленным документам у налогового органа не имеется.

Реализация инвестиционного проекта ТРЦ не была доведена до стадии проектирования, получения разрешения на строительство. В ходе проверки налогоплательщиком представлен приказ генерального директора «О прекращении осуществления инвестиционного проекта», согласно которому установлено следующее: в целях оптимизации затрат по инвестиционной деятельности прекратить осуществление инвестиционного проекта ТРЦ, списать фактически осуществленные по состоянию на 31.12.2014 расходы, связанные с реализацией инвестиционного проекта, в сумме порядка 202 млн руб.

Налоговый орган, не оспаривая наличие у общества расходов в указанной сумме, пришел к выводу об отсутствии у налогоплательщика правовых оснований для отнесения ее в состав внереализационных расходов, полагая, что к ним относятся только расходы на ликвидацию объекта.

Названные затраты связаны с производственной деятельностью общества, поэтому отсутствие у налогоплательщика положительного финансового результата от попыток создания объекта производственной деятельности не дает в то же время правовых оснований для признания экономически необоснованными расходов, связанных с созданием данного объекта.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае расходы налогоплательщика, понесенные в целях создания спорного объекта, отвечают критериям, установленным ст. 252 НК РФ. Соответственно, общество было вправе списать не только расходы на ликвидацию объекта, но и иные расходы, понесенные по инвестиционному проекту, что корреспондирует с закрепленным в пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ положением.

Приведем еще несколько решений из судебной практики.

ФАС МО в Постановлении от 06.06.2013 по делу N А40-120176/12-140-734 отметил, что для целей признания в расходах стоимости объекта имущества, как завершенного, так и не завершенного строительством, имеет значение лишь то обстоятельство, насколько экономически обоснованны были затраты на его создание, были ли они связаны с производством и присутствовала ли цель извлечения дохода при осуществлении данного рода расходов. При этом причины дальнейшей ликвидации значения не имеют, поскольку речь идет не о затратах на ликвидацию, а о расходах на создание ликвидируемого объекта, которые и должны подвергаться оценке с точки зрения экономической оправданности.

В Постановлении ФАС ПО от 08.08.2013 по делу N А65-24102/2012 арбитры, сославшись на пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ, указали: в данной норме прямо предусмотрено, что при ликвидации достроенного и введенного в эксплуатацию объекта можно списать расходы на его ликвидацию, включая суммы недоначисленной амортизации (то есть учесть все расходы на создание этого основного средства). Следовательно, организация, которая ликвидирует построенный объект, принятый к учету в качестве ОС, оказывается в лучшем положении, чем организация, которая в силу объективных причин вынуждена ликвидировать недострой. В такой ситуации нарушается принцип равенства налогообложения, установленный ст. 3 НК РФ, что недопустимо.

Кроме этого, по смыслу ст. 265 НК РФ перечень внереализационных расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, является открытым. Поэтому, хотя расходы на создание ликвидируемого объекта незавершенного строительства прямо не значатся в пп. 8 п. 1 названной статьи, их можно учесть по пп. 20 того же пункта как другие обоснованные внереализационные расходы.

Удовлетворяя требования налогоплательщика в части обоснованного включения в состав внереализационных расходов стоимости ликвидированных объектов незавершенного капитального строительства, судьи ФАС МО в Постановлении от 01.04.2014 N Ф05-2300/2014 по делу N А40-43280/12-90-231 <1> исходили из того, что в силу объективных причин ликвидация названных объектов, создание и строительство которых были начаты обществом в целях получения прибыли, не может являться основанием для отказа в признании затрат на создание таких объектов в качестве расходов, уменьшающих облагаемую базу при исчислении налога на прибыль.

———————————

<1> Определением ВАС РФ от 08.07.2014 N ВАС-9115/14 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС для пересмотра в порядке надзора.

Статья: Организация ликвидирует объект незавершенного строительства (Тимофеева Л.Е.) («Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2018, N 10) {КонсультантПлюс}

Документ 2

Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль стоимости объекта незавершенного строительства при его ликвидации.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 14 марта 2019 г. N 03-03-06/2/16615

См. похожие документы

Письмо Минфина России от 14.03.2019 N 03-07-11/16750 «Об учете в целях налога на прибыль расходов и применении вычета НДС при ликвидации объекта незавершенного строительства»

Письмо ФНС России от 27.08.2018 N СД-4-3/16501@ «Об учете в целях налога на прибыль затрат на создание объекта незавершенного строительства, подлежащего частичному демонтажу с последующим сооружением нового объекта»

Письмо Минфина России от 20.01.2017 N 03-03-06/1/2486 «Об учете в целях налога на прибыль стоимости утилизированного имущества»

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 25.12.2018 и сообщает следующее.

Положениями статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) определено, что для целей налогообложения прибыли организаций расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы, не соответствующие указанным требованиям, согласно пункту 49 статьи 270 Кодекса, в целях налогообложения прибыли организаций не учитываются.

В силу норм статей 256 и 257 Кодекса затраты капитального характера формируют первоначальную стоимость основного средства и списываются в состав расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли организаций, путем начисления амортизации.

Объекты незавершенного капитального строительства не подлежат амортизации в соответствии с пунктом 2 статьи 256 Кодекса.

Кроме того, пунктом 5 статьи 270 Кодекса установлено, что расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

На основании вышеизложенного, а также принимая во внимание, что подпункт 8 пункта 1 статьи 265 Кодекса позволяет включить в состав внереализационных расходов только расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства, а также суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации выводимых из эксплуатации основных средств, стоимость незавершенного строительства при его ликвидации не учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Заместитель директора Департамента

О.Ф.ЦИБИЗОВА

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *